دوره و شماره: دوره 21، شماره 105، تابستان 1394، صفحه 1-228 
5. حمایت از تولیدات ملی و قاعده نفی سبیل

صفحه 129-148

علی جلائیان اکبر نیا؛ قاسم جعفری؛ علیرضا پوربافرانی؛ فهیمه یزدانی