بررسی بایسته‌های امر به معروف و نهی از منکر در فضای حقیقی و مجازی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

امر به معروف و نهی از منکر دو باب مهم از فروع دین هستند که نسبت به سایر فروع از التفات کم­تری برخوردارند و علت آن به نظر نگارندة این متن مسائل کلیدی فراموش شده­ای است همچون ابهام در موقعیت و ماهیت آن دو؛  همچنین شرایط خاص و متفاوت بسیاری که این دو را از جمله عناوین تخصصی پرگستره قرار داده است، به گونه­ای که هر کس با اندک بضاعت علمی نمی­تواند اقدام به انجام این دو فریضه نماید.
نگارنده در بخش اول بر این مدعاست که این دو فریضه از ماهیت­های مختلف و متعددی برخوردارند. مواردی ماهیت جهادی دارند، شماری داخل در باب نقد و انتقاد هستند، پاره­ای هم از جنس دعوت به خیر و نصیحت محسوب می­شوند، و همة این­ها سوای نوع فرهنگی معروف و منکر هستند. همچنین ارائة راهبردهایی برای خروج از آنچه که موجب مهجوریت این دو گردیده، عنوان «فریضة فراموش شده» را به آنها بخشیده است.
وی سپس در بخش دوم به گونه­ای دیگر از معروف و منکر در فضای مجازی می­پردازد و پرده از رازهای نهفتة آن برمی­دارد.
نوع پژوهش در بحث حاضر بنیادی ـ راهبردی است، و سبک آن توصیفی، با شیوة اسنادی کتابخانه­ای/آرشیوی می­باشد.

کلیدواژه‌ها