درباره نشریه

این نشریه از سال 1375به صورت ماه نامه و ویژه نامه  با نام اندیشه حوزه زیر نظر دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر می شد. با توجه به لزوم اخذ درجه علمی برای این نشریه مجله مذکور به صورت دو فصلنامه و زیر نظر سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مستقل شروع به انتشار کرد و با تصویب کمیسیون بررسی نشریات معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم از شماره 89 موفق به دریافت درجه علمی ترویجی  شد