اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد امامی

فقه و مبانی حقوق دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

dr.imamigmail.com

سردبیر

محمد سلطانیه

علوم اجتماعی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ms.2522yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سید مرتضی حسینی شاهرودی

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

shahrudium.ac.ir

علیرضا روحی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

dr.rohygmail.com

حسن خیری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

hassan.khairigmail.com

عبدالحسین کلانتری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

abkalantariut.ac.ir

قاسم ابراهیمی پور

الهیات و معارف اسلامی استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

ebrahimipoor14yahoo.com

یحیی بوذری نژاد

فلسفه دانشیار دانشگاه تهران

y_bouzarinejadut.ac.ir

علی خیاط

الهیات و معارف اسلامی، علوم قرآنی و حدیث استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ajz80yahoo.com