اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسن وحدتی شبیری

حقوق خصوصی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی

yfarhadyahoo.com

سردبیر

محمد سلطانیه

علوم اجتماعی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ms.2522yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سید مرتضی حسینی شاهرودی

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

shahrudium.ac.ir

علیرضا روحی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

dr.rohygmail.com

حسن خیری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

hassan.khairigmail.com

عبدالحسین کلانتری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

abkalantariut.ac.ir

قاسم ابراهیمی پور

الهیات و معارف اسلامی استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

ebrahimipoor14yahoo.com

یحیی بوذری نژاد

فلسفه دانشیار دانشگاه تهران

y_bouzarinejadut.ac.ir

علی خیاط

الهیات و معارف اسلامی، علوم قرآنی و حدیث استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ajz80yahoo.com