تعداد دوره‌ها: 9

تعداد شماره‌ها: 29

تعداد مقالات: 243

تعداد مقالات ارسال شده: 272

تعداد مقالات پذیرفته شده: 31

تعداد مقالات رد شده: 189

درصد پذیرش: 11

تعداد مشاهده مقاله: 21,486

به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیأت تحریریه مجله از تاریخ 1399/1/1 مبلغ 1000,000  ریال پس از بررسی اولیه توسط سردبیر، جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,2 ریال در مرحله چاپ، جهت هزینه ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی و هزینه چاپ کاغذی مجله از نویسنده دریافت خواهد شد.

نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

شماره جاری: دوره 27، شماره 124، اسفند 1400 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط