رسالت حوزه علمیه در تبیین فلسفه سیاسی اسلام

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

فلسفة سیاسی اسلام در چهرة عام خود به تبیین عقلانی و فلسفی پرسش­های بنیادی دربارة حکومت، حکمرانی، نقش مردم، مقولة قدرت و فلسفة آن، ادارة جامعه و مسائل متعلق به آن می­پردازد. فیلسوفان و حکیمان نام آور اسلامی در قالب ارائة تئوری­ها و نظریه­های فلسفی ملهم از دین، دربارة حکومت و قدرت و ادارة جامعه پرداخته و به پرسش­های بنیادین و اساسی این مقوله در قالب نظام شهرهای اسلامی نظیر مدینة فاضلة اسلامی فارابی و شهر حکمت و حکیمان سهروردی و حکومت اسلامی امام خمینی1 و نظایر آن پرداخته­اند.
روح نوشتار این است که اسلام دارای فلسفة برجسته و روشنی است و بدون آن، اسلام در حد یک نام فروکاسته خواهد شد و دیگر اثری عملی از آن نمایان نخواهد شد. بدین روی حوزه­های علمیه که رسالت تبیین اسلام را برعهده دارند، باید به عمق این فلسفه دست یازند، زیرا در غیر این صورت، حوزه­ها قادر نخواهند بود که رسالت عظیم و جامعه ساز خود را به انجام رسانند. حوزه­های علمیه باید پشتوانة فکری و تئوریک نظام اسلامی باشد. لذا تبیین این فلسفة سیاسی ضرورتی انکارناپذیر است. این ضرورت را چند اصل مهم توضیح می­دهد. اصل نیاز انقلاب اسلامی به پشتوانة نظری و نرم افزاری، ضرورت تمدن سازی دینی و اسلامی که با فقاهت تمدن ساز باید شکل یابد. اصل ابهام زدایی از چهرة اسلام، تقابل با سلطه­های استعماری، اصل عزت و شوکت مسلمین و... که مصادیقی از این ضرورتند.

کلیدواژه‌ها