عزت نفس و آثار تربیتی آن از دیدگاه قرآن و احادیث

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری برنامة درسی دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه پیام نور (نویسندة مسؤول)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ماهیت شناسی عزت نفس و آثار تربیتی آن از دیدگاه قرآن و احادیث بوده، که در این رابطه به بیان مفهوم عزت نفس و جایگاه آن، آثار فردی و اجتماعی عزت نفس از دیدگاه قرآن و احادیث پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی می­باشد که با توجه به ماهیت موضوع، روش مروری ـ تحلیلی بوده که از طریق بررسی اسناد و مدارک به گردآوری اطلاعات از کتابخانه­ها، مراکز اسناد و مدارک علمی­، مقاله­ها و سایر پژوهش­های انجام گرفته در این زمینه پرداخته است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است. پس از تحلیل یافته­های پژوهش، نتایج نشان می­دهد که عزت نفس به معنای احساس ارزش­مند بودن است که منجر به نفوذ ناپذیری انسان شده و مانع از مغلوب شدن وی می­گردد.
احساس ارزش­مندی، تن ندادن به ذلت و خواری، پرورش شخصیت مستحکم و موفق، تقویت اراده و خودباوری، آراستگی به کمالات اخلاقی و استقلال و خود اعتمادی، از آثار فردی عزت نفس و طاغوت ستیزی و ستم گریزی، هنجاریابی اخلاقی وتقویت هنجارهای اخلاقی از آثار اجتماعی عزت نفس از دیدگاه قرآن و احادیث می­باشد.

کلیدواژه‌ها