دوره و شماره: دوره 21، شماره 106، پاییز 1394، صفحه 1-238 

علمی ترویجی

2. مقایسة مبانی فلسفی و آراء تربیتی فارابی با روسو

صفحه 3-26

سیف الله فضل الهی قمشی؛ محمود امیدی؛ حسن نجفی