مقایسة مبانی فلسفی و آراء تربیتی فارابی با روسو

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 کارشناس ارشد مطالعات برنامة درسی از دانشگاه شاهد (نویسندة مسؤول)

3 دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی مبانی هستی­شناسی، معرفت­شناسی، انسان­شناسی و ارزش­شناسی فلسفة تربیتی فارابی و روسو است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیل اسنادی، و ابزار گردآوری اطلاعات فرم­های فیش­برداری بوده است. نتایج پژوهش نشان داد یکپارچگی هستی، امکان شناخت و درک حقیقت و معرفت از طریق حواس،آفرینش پاک انسان و برخورداری انسان از ارزش مهم در جهان، فضائل اخلاقی راه دست­یابی به سعادت و استفاده از هنر و ذوق ابزاری برای کسب آرامش روحی از وجوه اشتراک به ترتیب در ابعاد هستی­شناسی، معرفت­شناسی، انسان­شناسی و ارزش­شناسی دو فیلسوف است. از سوی دیگر، تقسیم­بندی جهان به مراتب مختلف، تقسیم­بندی مختلف از علوم و معرفت، درجه­بندی نفس آدمی، روش تربیت منفی و اکتسابی و انتسابی بودن اخلاق آدمی از وجه افتراق به تربیت در ابعاد هستی­شناسی، معرفت­شناسی، انسان­شناسی و ارزش­شناسی دو فیلسوف می­باشد.

کلیدواژه‌ها