پیامدهای باور به شهود شاهدان و اشتیاق به دیدار خداوند در حیات بشر از منظر قرآن و زیارت امین‌الله

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان (نویسندة مسؤول)

چکیده

خداوند بصیر، خود در همه حال شاهد تمام اعمال و افکار مخلوقاتش است؛ اما برای اتمام حجت بر بشر، شاهدان دیگری برایشان قرار­ داده است. برخی از آن شهود که دارای علم­­اند، اجازة شفاعت نیز دارند. از این رو باور به شهادت آنها در زندگی دنیوی و اخروی انسان­ها نقش بیشتری دارد. این نوشتار در صدد است ضمن معرفی اجمالی شاهدان قیامت، پیامدهای باور به آنها را در حیات بشر و تربیت دینی افراد به روش تحلیلی بیان ­نماید. از منظر قرآن و با استفاده از زیارت امین­الله ارتباطی بین باور به شهود، با کاهش گناه و افزایش اعمال صالح به دست می­آید. به تبع آن ازدیاد امید به ملاقات خدا با شادی نتیجه‌گیری می­شود. پیامدهای این افزایش امید عبارت است از رضایت به سرنوشت، شکرگزاری و صبوری. موارد یاد شده، به بهبود زندگی فردی و اجتماعی کمک می­کند؛ امید به زندگی را بالا برده و تحمل سختی­های آن را آسان می­نماید.

کلیدواژه‌ها