بررسی تأثیر رفتارهای مذهبی بر افزایش سرمایة اجتماعی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا

چکیده

سرمایة اجتماعی در هر گروه یا جامعه­ای نشان­دهندة کیفیت کارکرد نهادهای اجتماعی آن جامعه است. وجود میزان قابل قبولی از سرمایة اجتماعی موجب تسهیل کنش­های اجتماعی می­شود، به طوری که در مواقع بحرانی می­تواند به عنوان منبع اصلی حل مشکلات و فرآیندها به کار رود. سرمایة اجتماعی در پیشنهادهای علمی خود، برای حل معضلات اجتماعی و توسعة اجتماعی نهادهای مدنی، جهت­گیری­های ارزشی و دینی را به عنوان یک ضرورت قلمداد می­کند و بر نقش مذهب به عنوان یک مفهوم جامعه ساز بیش از پیش تأکید دارد. با توجه به نقش آموزه­های دینی و مذهب در شکل­گیری و توسعة سرمایة اجتماعی این پژوهش تلاش می­کند با واکاوی ادبیات و مبانی نظری سرمایة اجتماعی، جایگاه مذهب در ارتقای عناصر و مؤلفه­های آن را تبیین کند. نتایج حاکی از آن است که افزایش گرایش­های مذهبی و اعتقادات ایدئولوژیکی در جامعه، به افزایش سرمایة اجتماعی کمک می­کند. مذهب با ایجاد یک جهان­بینی واحد در میان افراد جامعه نوعی هماهنگی و همدلی ایجاد می­نماید و افراد با پیروی از دستورات دینی به فهم مشترک از مسائل مادی و اجتماعی اطراف خود می­رسند و زمینه برای اعتماد متقابل، انسجام اجتماعی و مشارکت پدید می­آید.

کلیدواژه‌ها