دوره و شماره: دوره 21، شماره 107، زمستان 1394، صفحه 1-212 
2. بررسی استراتژی نهضت عاشورا در ارتباط با قدرت حاکم

صفحه 53-86

علیرضا کاظم پور؛ محمدرضا شریفاتی؛ محمدحسین امیدخواه