آسیب‌شناسی مدیریت فرهنگی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم قرآنی و حدیث دانشگاه قم

چکیده

فرهنگ، در حقیقت، راه و رسم و شیوة زندگی است و آن را نمی­توان از زندگی انسان جدا کرد. حیات و شکوفایی یک ملت در گرو فرهنگی پویا و بالنده است. علم و اقتصاد، پول و ثروت و منابع زیرزمینی برای تأمین و تضمین آیندة بشریت تعیین کنندة صرف نیست، بلکه این ضعف عوامل فرهنگی است که همواره سبب سقوط و زوال تمدن­ها بوده است.
عدم اهتمام لازم به جریان فرهنگی و آسیب­شناسی صحیح آن، یک ملت را فرسوده و در نهایت به سوی نابودی سوق می­دهد. لزوم برنامه­ریزی برای محافظت از مرزهای فرهنگی و پاسداری از باورهای دینی، ضرروت مدیریت کارامد فرهنگی، مبتنی بر آموزه­های قرآنی را ­نشان می­دهد. این جستار در پی آن است که به یکی از موضوعات مهم حوزة مدیریت فرهنگی، یعنی شناخت آسیب­ها و همچنین کمبودها بپردازد.
آسیب‌شناسی، رهیافتی است که با نگاهی دقیق به فرایندها، درصدد شناسایی مشکلات است و به کشف راه حل­ها می‌پردازد. شناخت آسیب‌ها گاهی با تدبر و تعقل و تحلیل و آموختن از دیگران حاصل می‌گردد و گاه در مسیر مواجهه و تجربة آن حوادث به دست می‌آید.
در یک نگاه و تقسیم­بندی کلی می­توان گفت: برخی آسیب­ها و موانع فرهنگی، آسیب­های بیرونی هستند و برخی دیگر درونی­اند. آسیب بیرونی یعنی عواملی که اساساً مانع روی آوردن انسان­ها به ارزش­های فرهنگی
می­شوند و آسیب درونی یعنی عواملی که موجب تضعیف عقاید و ارزش­های فرهنگی می­شوند. آسیب­های درونی برای فرهنگ یک جامعه خطرناک­تر و سهمگین­ترند.

کلیدواژه‌ها