آسیب‌شناسی سبک زندگی ایرانیان و طـراحی الگـوی زنـدگی بهشتـی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندة مسؤول)

چکیده

انقلاب اسلامی حامل روش تازة زندگی و متکفل فتح باب جدیدی در شیوة زیست انسان بود. از این رو تحقیق در سبک زندگی، در واقع گام برداشتن در جهت تعمیق ارزش­ها و آرمان­های اصیل انقلاب اسلامی است. سبک زندگی یکی از موضوعات جدید در جامعة ماست که بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری جای خود را به عنوان یک بحث نوبنیاد در تحقیقات پژوهشگران باز کرده است. نوشتار پیش رو نگاهی چند وجهی به این موضوع دارد؛ از سویی در پی بررسی و مطالعة شیوة زندگیِ مردمِ جامعة امروز ایران و تشریح میزان نفوذ مدل­های غربی و غیر اسلامی ـ ایرانی بر زندگی ایرانیان است. از سوی دیگر به آثار فکری و علمی که توسط روشنفکران در این زمینه نگاشته شده، نظری افکنده و این هر دو را به نقد کشیده و در فرجام نیز به تبیین و ترسیم زندگی آرمانی مبتنی بر ارزش­ها و اصول اسلامی ـ ایرانی پرداخته است؛ زندگی آرمانی که این نوشتار آن را زندگی بهشتی می­نامد. در این مقاله آسیب­شناسی سبک زندگی امروز جامعه و فرهنگ ما در مقایسه با سبک زندگی مورد نظر قرآن، احادیث، سیرة زندگی پیامبر9 و امامان: و تفاوت­های اساسی میان این دو گونه زندگی تشریح شده و جهت اثبات این مدعا، مستندات و دلایل متعددی نظیر مستندات فقهی، قرآنی، روایی و نیز پرسش­نامه اقامه شده است. بنابراین چارچوب این نوشتار چنین است؛ گام نخست آسیب شناسی زندگی امروز ایرانیان از طریق مطالعة شواهد و مدارک عینی موجود و در گام دوم طراحی گونه­ای از زندگی بهشتی متفاوت با سبک زندگی مرسوم، از طریق ارائة مستندات فقهی، قرآنی، روایی و تاریخی از زندگی بزرگان دینی. روش این پژوهش کتابخانه­ای ـ میدانی است.

کلیدواژه‌ها