حمایت از تولیدات ملی و قاعده نفی سبیل

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 استادیار دانشگاه پیام نور، نمایندة مجلس شورای اسلامی از استان خراسان شمالی

3 استادیار دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی (نویسندة مسؤول)

چکیده

مفهوم تولید ملی، در حقیقت یکی از ابعاد مهم انقلاب اسلامی در موضوع استقلال است. استقلال به مفهوم واقعی‌اش، ترجمان قاعدة «نفی سبیل» است. این قاعدة فقهی برگرفته از آیة شریفة قرآن )لَنْ‏ یَجْعَلَ‏ اللهُ‏ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً(است و معنی آن این است که خداوند اجازة هیچ‌گونه وابستگی در جامعة اسلامی نمی‌دهد.
توجه به تولید ملی و افزایش آن، به معنای خودکفایی در آن زمینه و دست یافتن به استقلال اقتصادی است. البته توجه به این نکته ضروری است که پذیرش اندیشة نفی سبیل به معنای قطع ارتباط با دیگر کشورها نیست. در نگارش حاضر، نگارنده با بررسی قاعدة نفی سبیل و حمایت از تولیدات ملی، به ارتباطی بدیع بین این  دو موضوع رسیده است که عبارت است از حمایت از تولیدات ملی یکی از مقدمات واجب قاعدة نفی سبیل است.

کلیدواژه‌ها