ریشه‌یابی گرایش به تنوع‌طلبی در جامعه اسلامی و غربی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه دولتی اصفهان ـ گروه مدیریت

2 کارشناس ارشد دانشگاه دولتی ایلام، مدیریت بازرگانی ـ گرایش بازاریابی (نویسندة مسؤول)

چکیده

در این تحقیق به دنبال این هستیم که سیاستمداران و مدیران غربی با توجه به کدام نیازها و کدام سرمایه­های انسانی، میل به تنوع­گرایی مبتنی بر الگوی غربی را نهادینه کرده­اند تا بتوان به کمک این مهم و مهندسی معکوس این فرایند الگوهای مبتنی بر فرهنگ، اجتماع و اقتصاد غربی را در هم شکست و بتوان برای آن جایگزین و یا الگوهایی متناسب با الگوی ایرانی ـ اسلامی پرورید و در جامعه اشاعه داد و حتی به کشورهای دیگر صادر کرد.
تحقیق از جهت هدف،کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش به صورت مروری و تحلیلی صورت گرفته است، تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل انتزاعی و محتواست.
تنوع­گرایی و تنوع­طلبی در جواب نمادهای اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی به وجودآمده است و برای ارضای نیازهای ثانویه، تبیین شده که ابتدا در نیازهای اولیه و در نهایت در نیازهای ثانویه تجلی می­یابد. به طور کلی تنوع طلبی در راستای الگوی مبتنی بر مادی­گرایی غربی و لذت­طلبی صرف به وجود آمده است و از این رو می­توانست به جای این تنوع­طلبی، الگوهای دیگری طراحی و تبیین شود، اما با الگوی مادی­گرایانه و غربی تناقض دارد وگرنه می­توانست سادگی به جای تنوع صرف و یا تنوع نسبی به جای تنوع صرف معرفی و نمادسازی شود.

کلیدواژه‌ها