بررسی نهادها، ابزارها و تکنیک‌های تبلیغی پیامبر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه تهران (نویسندة مسؤول)

چکیده

برای رساندن پیام الهی اولین و اصلی­ترین هدف پیامبران به ویژه پیامبر اسلام9، تبلیغ بوده است. مقالة حاضر می­کوشد تا با استفاده از روش اسنادی به این سؤال پاسخ دهد که چگونه پیامبر توانست در فرصتی محدود و با امکانات ارتباطی ناچیز چنان تحولی در مردم به وجود آورد که پس از مدتی جامعه­ای کاملاً متفاوت با آنچه پیش از آن بوده به وجود آید. فرضیة پژوهش این است که پیامبر با استفاده از راه­کارهای خاص تبلیغی و استفاده از تکنیک­های ارتباط اثربخش توانست به این مهم نایل گردد. در واقع فرضیة پژوهش به این امر می­پردازد که استفاده از شیوه­های تبلیغی کارامد و مؤثر در امر تبلیغ، مهم­ترین رمز پیروزی یک جریان تبلیغی است؛ به طوری که
می­توان میزان و درجة موفقیت یک مبلغ را از روی شیوه­های تبلیغی استفاده شده از طرف او تعیین کرد. پیامبر9 نیز در سیرة تبلیغی­شان از روش­های متنوعی بهره برده­اند که می­توان گفت تأثیر ژرف و گستردة حضرت در امر هدایت بشر، رابطة مستقیم با این گونه شیوه­ها دارد. ضرورت پرداختن به این پژوهش نیز مطالعة نظام ارتباطی و تبلیغی پیامبر9، جهت تبلیغ صحیح دین اسلام است، به این معنا که حضرت رسول9 به لحاظ مقتضیات زمان و مکان، چه روش­های تبلیغی و شیوههای ارتباطی مؤثری برای پیشبرد اهداف اسلام در پیش
می­گرفتند.

کلیدواژه‌ها