دوره و شماره: دوره 26، شماره 122، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-188 

علمی ترویجی

1. ادعای پاسخ گو نبودن حاکمان دینی در بوته نقد

صفحه 3-22

10.30513/iss.2021.1154.1074

علی عربی آیسک؛ جواد ایروانی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر