دوره و شماره: دوره 26، شماره 121، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-188 
7. فرزندپروری در مواجهه با فضای مجازی چالش‌ها و راهکارها

صفحه 151-181

الهام محمد زاده؛ رضا نیرومند؛ ندا محمدزاده نقاشان