دوره و شماره: دوره 19، شماره 99، زمستان 1392، صفحه 1-168