روش‌شناسی انتقال مفاهیم تربیتی از نگاه امام رضاعلیه السلام

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری (نویسندة مسؤول)

2 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

معصومان:، به عنوان تبیین کنندگان کلام وحی، در گفتار و رفتار خود شیوه­هایی را برای انتقال مفاهیم تربیت دینی به کارگیری می­نمایند که با بررسی احادیث ایشان این شیوه­ها را، البته در شرایط گوناگون انتقال پیام، می­توان استخراج و دسته­بندی نمود.
هدف از تدوین این نوشتار استخراج و دسته­بندی بعضی از شیوه­های انتقال مفاهیم تربیتی در گفتار و رفتار امام رضا7 است؛ با لحاظ این مطلب که این شیوه­ها در ابواب مختلف حدیثی امام7 و نه صرفاً ابواب تربیتی احادیث ایشان موجود است.
این نکته مورد تأکید است که دوران امامت آن حضرت، به ویژه تنوع سه دورة مختلف و به تبع آن مخاطبان مختلف دوره­ها، می­تواند الگویی برای شیوة رفتاری مدیران در عصر حاضر باشد.
در این مقال به شیوه­هایی همچون استفاده از دعا، بهره­گیری از رسانة شعر، بهره­گیری از شیوة استدلال و نیز پرسش و پاسخ با مخاطب اشاره شده است.
همچنین در رفتار ایشان نکاتی موجود است که به این انتقال مؤثر کمک
می­نماید. از آن جمله است توصیه به جلوگیری از افراط و تفریط در رفتار مردم، توصیه به مرزبندی در ارتباطات به شیعیان، صبر در ارتباطات برای تکمیل این فرایند، توجه امام به سطح فهم مخاطب و ارائة تدریجی اطلاعات به مخاطب.

کلیدواژه‌ها