دوره و شماره: دوره 19، شماره 97، تابستان 1392، صفحه 1-216