دوره و شماره: دوره 19، شماره 97، شهریور 1392، صفحه 1-216