دوره و شماره: دوره 19، شماره 98، پاییز 1392، صفحه 1-196