تدوین برنامة سبک زندگی اسلامی و بایدها و نبایدهای سازمان روحانیت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

مسألة اصلی تحقیق این نوشتار، چند و چون تبلیغ سبک زندگی اسلامی برای نسل حاضر و تدوین آن برای نسل­های آینده است که از سه جهت مورد بررسی خواهد بود.
نخست، از منظر رسالتی که سازمان روحانیت اسلام با نسبت وارثان پیامبر9 در امر دین به عهده گرفته است، ایفای نقش آن چه سازوکاری باید داشته باشد. به خصوص این که رسالت الهی تبلیغ دین، که همواره بر دوش همة عالمان دینی در هر برهه و عصری بوده، امروزه در رقابت شدید بین­الادیانی بر شدت حساسیت آن افزوده شده است.
دوم، با توجه به این واقعیت، روحانیت تنها مرجعی است که نزد خدا و مردم به عنوان متولیان اصلی و مستقیم مذهب و واسطة میان خلق و پیشوایان دینی قرار دارند. از این روی فرد روحانی باید نمایان­گر الگوی سبک زندگی دینی باشد. عطف نظر به این واقعیت، چه سازوکار و چند و چونی باید به کار گرفته شود؟
سوم، با عنایت به تعدد سبک زندگی رهبران دینی، کدام یک می­تواند تصویر کاملی از سبک زندگی اسلامی برای نسل حاضر ارائه دهد: سبک پیامبر اکرم9، صحابة کبار و امیرالمؤمنین علی7 با آن تنگنای اقتصادی؛ و یا سبک زندگی امامان معصوم: در عصر اموی و عباسی؛ یا این که نقطه­ی وفاقی در میانه­ی این دو دیدگاه وجود دارد.
در این نوشتار آن چه از آن بحث خواهد شد بنابر اجمال و در مایة توصیفی، و شیوة کتابخانه­ای/آرشیوی/اسناد مجازی خواهد بود که در برد نیمه بنیادی/ کاربردی ارائه می­شود.

کلیدواژه‌ها