اصل مساوات و اصول الگوی اسلامی نظام توزیع

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

در این مقاله در لایة اول بحث، به دنبال ارائة چگونگی جاری بودن مفهوم مساوات در مراحل مختلف توزیع درآمد، ثروت وفرصت­های اقتصادی
می­باشیم. و در لایة بعدی تبیین این مفهوم در قالب سبک زندگی اسلامی است که می­تواند فاصلة بین هنجارهای جاری جامعه را با دریافت­های اصیل دینی در سبک زندگی ایرانی مشخص کند و از سویی اصول طراحی الگوی اسلامی نظام توزیع را در لایة حاکمیتی و ترویج ضرورت­های فردی و خانوادگی این الگو پایه­ریزی کند. بر این اساس ابتدا مفهوم مساوات را تبیین کرده و در ادامه نظام توزیع را در سه عنوان کلی که شامل پنج مرحله می­باشد بررسی کرده و در هر مرحله نحوة جاری بودن یا نبودن اصل مساوات بررسی می­شود. سه عنوان کلی شامل نظام توزیع قبل از تولید، نظام توزیع در تولید (در ارزش افزوده)، و در آخر نظام توزیع بعد از تولید می­باشد که عنوان اول در دو مرحله بررسی می­شود؛ نحوة توزیع ثروت اولیه در دسترس افراد جامعه و نحوة توزیع فرصت­ها و منابع جامعه در بین افراد جامعه و عنوان سوم شامل زیر بخش­های اقتصادی جامعه و دهک­های هزینه­ای جامعه یا به بیان دیگر طبقات مختلف جامعه می­باشد. در بررسی تمامی مراحل ذکر شده جز در موارد معدودی اصل مساوات در پرداخت­های انتقالی مطرح نمی­باشد، که از بارزترین مصادیق آن دریافت سهمی با عنوان حقوق شهروندی است که فارغ از هر قیدی در پرداخت می­باشد. در انتهای این تحقیق اصول طراحی الگوی اسلامی نظام توزیع ارائه می­شود.

کلیدواژه‌ها