عوامل مؤثر بر شادی از نگره قرآن و روان‌شناسی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی، بخش علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این تحقیق بررسی دیدگاه قرآن در مورد شادی ممدوح و عوامل مؤثر بر آن و تطبیق آن با رویکردها و یافته­های روانشناسی می‌باشد، تا از این طریق علاوه بر فراهم شدن راهنمایی عملی در این زمینه، موضع قرآن در مورد شادی و بایدها و نبایدهای آن و وجوه اشتراک و افتراق آن با رویکردها و یافته­های روانشناسی نیز، بیش از پیش، روشن گردد.
روش مورد استفاده در این تحقیق تحلیل محتواست و آیات حاوی اصطلاحات فرح و سرور و مشتقات آنها؛ همچنین معنی واژه­های فرح و سرور و مشتقات آنها از تفسیرهای مختلف و سایر منابع حاوی معنی این واژه­ها استخراج شده است.
یافته­ها نشان دادکه از دیدگاه قرآن عوامل ایجاد کنندة شادی ممدوح عبارتند از:
1. فضل و رحمت الهی (که از جمله مصادیق آن قرآن کریم، بخشایش گناهان، قرب الهی، امید به اجابت دعا، باور به گشودگی روزی، اطمینان به بهره­مندی از نعمت­های مختلف در بهشت و از جمله در جوار پروردگار بودن است)؛
2. یاری خدا و تحقق وعدة الهی؛
3. دریافت وحی و آیات کتاب آسمانی؛
4. مواهب طبیعی.
اگرچه بسیاری از عوامل ایجاد کنندة شادی از نظر روانشناسی با عوامل مطرح شده در قرآن کم و بیش مشابه است، اما به جای بعضی از روش­هایی که تأثیر کم، کوتاه مدت یا نامطلوبی بر شادی دارند، در قرآن آن دسته از عوامل ایجاد شادی که در راستای تکامل انسان و زمینه­ساز قرب الهی و ضامن سعادت جاودانه است نیز مطرح می­شود. ارتباط بین عوامل ایجاد کنندة شادی ممدوح در قرآن و شادی انسان در تحقیقات متعدد تأیید شده است.
از نتایج این تحقیق چنین استنباط می­شود که قرآن نه تنها شادی صحیح را نهی نکرده، بلکه عوامل مختلف ایجاد آن را نیز مطرح نموده است و در عین حال انواع شادی­های مذموم و عوامل ایجاد آن را نیز مطرح کرده است و به دلیل لحاظ کردن ویژگی­های فطری انسان و مد نظر قرار دادن صلاح دنیا و آخرت او، دیدگاه کامل­تر، جامع­تر و مناسب­تری در مورد عوامل و
راه­کارهای ایجاد شادی در انسان دارد.

کلیدواژه‌ها