فلسفة سیاسی اسلام و الزام‌های سبک زندگی تمدن‌آفرین

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران (نویسندة مسؤول

2 استادیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

فلسفة سیاسی اسلام، در راستای اهداف و تئوری­های بلند خویش و در راستای تدوین سبک زندگی اسلامی تمدن آفرین، به مقولة الزام، توجهی بایسته دارد. زیرا تحقق غایات و اهداف خود را وابسته به الزاماتی نظیر
برنامه­ریزی، و اطاعت از ناحیة مردم و حکمرانان می­داند. مقوله­ای که در ساختمان تفکر اسلامی، به آن اهتمام جدی ورزیده شده است.
در این نوشتار، ابتدا به ماهیت فلسفة سیاسی به عنوان عامل فهم چگونگی ادارة جامعه، ساخت قدرت، و نحوة حکمرانی و دخالت آن در زندگی مسلمین پرداخته شده است. فلسفة سیاسی با اخلاق، نسبتی روشن و عقلانی دارد. الزام سیاسی، در واقع تعهد اخلاقی شهروندان، به انجام دستورات و سبک زندگی اسلامی است. دستوراتی که بالمآل منجر به ساخت تمدنی عظیم و
شکوه­آفرین گردد.
سبک زندگی اسلامی، نمود ارزش­ها و سنت­های مشترک دینی در حوزة عمل اجتماعی است. سبکی از رفتار اجتماعی که در مقام تحقق و عینیت، تمدنی اسلامی را پدید آورد. این مقوله، با توجه به جامعیتی که اسلام دارد امری کاملاً، میسور و بایسته است. امری که در روزگاران اولیه سروری و سیادت و پیش­قراولی تمدنی را به مسلمین داده است. در این نوشتار، به الزامات تمدنی تدوین برنامة سبک زندگی اسلامی از منظر اجتماعی و سیاسی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها