ظلم و ظلم‌پذیری و پیامدهای آن در سبک زندگی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران(نویسندة‌مسؤول)

2 دانشیار دانشگاه ایلام

چکیده

براساس آموزه­های دینی آن چه که می­تواند جامعة بشری را از ظلمات دوری از اخلاقیات و آلوده شدن به لجن­زار فساد، ظلمات کج فهمی­ها و بدعت­ها، بی­عدالتی و نارضایتی، ذلت و خواری، ناامنی و محو شدن ارزش­های انسانی و تسلط نااهلان و ظالمان، نجات دهد؛ شناخت علل، مبانی و پیامدهای ظلم و ظلم­پذیری و به تبع آن تلاش در رفع موانع فردی و اجتماعی در فرد و جامعه است. این پژوهش با استناد به بافت و سیاق آیات قرآن و روایات معصومین: و دلالت­های منطوق مستقیم و غیرمستقیم این متون به تبیین واژة ظلم و بررسی علل و عوامل ظلم و ظلم­پذیری و چگونگی فراگیری آن که موجبات چنین پدیدة شومی در جامعه می­شود پرداخته، و سپس پیامدهای ظلم­پذیری در بین دینداران را بازگو می­نماید و در پایان به اختصار به
راه­کارهای مبارزه با ظلم و ظلم­پذیری اشاره می­کند.

کلیدواژه‌ها