آرزوهای بازدارنده از نظر قرآن و عرفان‌های نوظهور

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکترای فلسفة اسلامی، مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگر عرفان‌های نوظهور

چکیده

هدف در این پژوهش، ارائة تعریف و مصادیقی از آرزوهای بازدارنده در تعالیم اسلامی و بررسی عوامل مؤثر بر جذب جوانان به آرزوهای کاذب و بازدارنده است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی است. یافته­های به دست آمده از این تحقیق گویای آن است که قرآن کریم نسبت به مقولة آرزو دارای نگاهی ویژه بوده و با دسته­بندی محتوایی آرزوهای انسانی به دو گروه سازنده و بازدارنده، آنها را در قالب مثال­هایی تبیین کرده است. به عنوان مثال آرزوهایی نظیر ثروت فراوان، عمر طولانی از جمله آرزوهای بازدارندة مورد تأکید در قرآن بوده، که متأسفانه امروزه به صورت سازمان یافته، در عرصة جهانی در حال تبلیغ هستند.
آموزه­های قرآنی علاوه بر این که مؤید آرزوهای سازنده برای انسان هستند؛ ضمن بر شماری مصادیق آرزوهای بازدارنده و عوامل شتاب دهندة انسان به سمت آنها، نظیر شیطان، غفلت، حماقت و...، نسبت به ابتلای وی به این قبیل آرزوها هشدار می­دهد؛ عواملی که تحت عناوین دل فریب و جذاب، بسترساز گرایش جوانان به مکاتب مادی گرایانة غربی هستند.

کلیدواژه‌ها