تعلیم و تربیت مفید و متناسب با نیاز جامعه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

چکیده

براساس آنچه از منابع اسلامی، به خصوص نهج­البلاغه درمی­یابیم، مهم­ترین هدف انبیای الهی: از تبیین شریعت دو چیز است؛ یکی عمران و آبادسازی زمین و دیگری ساختن و پرداختن درونی انسان و برشوراندن عقل­های خفته به منظور دریافت آگاهی­های لازم.
نویسنده پس از اشارة کوتاهی که در این نوشتار به اهداف تعلیم و تربیت اسلامی دارد، در دو بخش به ارائة مطلب می پردازد. در بخش نخست، از ویژگی های مکتب تربیتی اسلام یاد می کند که عبارتند از راهبردهایی اساسی همچون رویکرد به عقل، تأکید بر کاربردی بودن و تناسب دانش با نیاز فرد و جامعه.
همچنین، در بخش دوم، با تکیه بر راهبردهای یادشده، به سنت حسنه­ای رهنمون می شود که هم اکنون در دو شکل، در حوزه­های علمیه، تحت عنوان شیوة مباحثه معمول است؛یکی مباحثة درس استاد توسط دانش­پژوهان علوم دینی، و دیگر، آنچه در حوزة خارج در سطحی بالاتر تدریس می­شود.
وی سپس با مروری بر مطالب یاد شده، به ارائة راهبردهای اجرایی در رابطه با روش مزبور می­پردازد و نکات تجربی برگرفته از تجارب دیگران را یادآور می­شود.
نوشتة حاضر با این فرضیه که شیوة مزبور می تواند پس از تبیین و توجیه کامل در ردیف مترقی ترین نظام های آموزشی قرار گیرد، بحث خود را در مایة بنیادی ـ راهبردی و به شیوة اسنادی کتابخانه­ای ـ آرشیوی، در قالب توصیفی پی می­گیرد؛ لیکن بدیهی است توجیه کامل این روش خارج از حوصلة این مختصر می­باشد. با این حال، وی به توضیح در مورد آن در حد ممکن پرداخته است، و با یک نتیجه­گیری به بحث خود خاتمه می­دهد.

کلیدواژه‌ها