مهندسی اخلاق جامعه بر مبنای آموزه‌های نهج‌البلاغه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دکترای علوم قرآن و حدیث و استاد دانشکدة الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اهتمام به فضایل به عنوان راهبردهایی اصیل در مسیر صعود مادی و معنوی بشر محسوب می­شود و آرمان اخلاق­مند کردن اعضای جامعه، از
دغدغه­های دیرین متفکران در حوزة اجتماعی دین بوده است. بازخوانی نهج­البلاغه با هدف استخراج اندیشه­های تأثیرگذار اخلاقی به مثابه راهنمای اخلاق اجتماعی مسلمانان هدف اصلی این نوشتار می­باشد. امروزه تغییر الگوهای جدید زندگی اجتماعی و بروز مشکلات متعدد در حوزة اخلاق اجتماعی، زمینة اهتمام فزون­تر به این مقوله را فراهم آورده است. در این بررسی، از رهگذر استقصای آموزه­های علوی در مجموعة گران­سنگ
نهج البلاغه، ابتدا نگرة حضرت نسبت به «اخلاق» و «اجتماع» مورد مداقه قرار گرفته و سپس پر بسامدترین مصادیق ارزش­های اخلاقی در حوزة اجتماع، استخراج و تبیین شده است. راست­گویی، خویشتن­داری، بخشندگی، آینده نگری، شکیبایی و حقوق مداری از مهم­ترین خصوصیات اخلاقی به شمار می­آیند که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها