تربیت دینی و تأثیر آن بر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

بین آرمان­های دینی و اقتصادی در مکتب اسلام تعامل و هماهنگی کاملی وجود دارد، تا جایی که اسلام، اقتصاد را وسیله­ای جهت رشد و تعالی انسان می­بیند. از این رو، در فرهنگ اقتصادی اسلام، اهتمام به علم و دانش و نوآوری، ترغیب به کار، اهمیت دادن به وجدان کاری، اتقان و انضباط در کار و عمل، پرهیز از اسراف و تبذیر، زهد و قناعت در مصرف، تشویق به بهترین استفاده از نعمت­های الهی و تلاش در امر تولید و عدم وابستگی به بیگانگان در کالاهای استراتژیک، زمینه را برای رسیدن به الگوی متناسب با آرمان­های اقتصادی اسلام فراهم می­آورد.
نهادینه سازی چنین فرهنگی از طریق تربیت دینی که زمینه را برای پای­بندی به باورهای دینی و به میدان عمل آوردن آنها ایجاد می­کند، میسر است.
براین اساس، فرض ما در این پژوهش بر این است که بین تربیت دینی و اقتصاد مقاومتی رابطة معناداری وجود دارد، زیرا تربیت دینی در بعد اقتصادی در واقع همان مهارت­آموزی و به کارگیری آن در بهره­وری بهینه از منابع و ارتقاء بهره­وری است.

کلیدواژه‌ها