دوره و شماره: دوره 22، شماره 108، بهار 1395، صفحه 1-181 
5. نگاهی علمی ـ دینی به اوقات فراغت

صفحه 111-136

علی حیدری؛ علی اصغر هادی؛ مجتبی نوروزی