دوره و شماره: دوره 22، شماره 108، خرداد 1395، صفحه 1-181 
نگاهی علمی ـ دینی به اوقات فراغت

صفحه 111-136

علی حیدری؛ علی اصغر هادی؛ مجتبی نوروزی