بررسی مقایسه‌ای آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان با توجه به سبک‌های زندگی غربی و اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

مهم­ترین مسأله­ای که امروزه جامعة ایران با آن روبرو است، سبک‌های زندگی متفاوت در جامعه است که سبب سر درگمی جوانان و زمینة انحراف و آسیب­های اجتماعی آنان را فراهم می­کند.
پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه­ای آسیب­های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با توجه به سبک­های زندگی غربی و اسلامی انجام شده است.
روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع عِلِّی مقایسه­ای است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز است که در سال تحصیلی 93ـ1392 مشغول به تحصیل می‌باشند. تعداد آنها برابر 22543 نفر برآورد شده است، که از این تعداد 12734 نفر دانشجوی مرد و 9809 نفر دانشجوی زن است. با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق برای بررسی آسیب‌های اجتماعی از شاخص­های سرقت، اعتیاد به مواد، انحرافات جنسی، خودکشی، خشونت و فرار از خانه و برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. از آزمون مانوا برای آزمون فرضیه­ها استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که آسیب­های اجتماعی افراد دارای سبک زندگی اسلامی با افراد دارای سبک زندگی غربی متفاوت است.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می­شود سبک­های زندگی اسلامی و غربی و آسیب­های ناشی از این دو به مردم آموزش داده شوند تا مردم سبک زندگی مناسب را انتخاب نمایند.

کلیدواژه‌ها