اعجاز علمی قرآن در ارتباط با حرمت شراب‌خواری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

. استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور

چکیده

موضوع این مقاله، تحقیق دربارة اعجاز علمی قرآن در ارتباط با حرمت شراب­خواری می‌باشد. ابتدا خمر معنا شده سپس به مراحل حرمت شراب پرداخته شده است. با توجه به این که شراب­خواری در دوران جاهلیت رواج فراوان داشته است، حرمت آن به تدریج و مرحله به مرحله بیان شده است. همچنین به حکمت­ها و اسرار علمی حرمت آن و آثار شراب­خواری در روایات و از نظر علوم پزشکی اشاره شده است. در پایان نتیجه‌گیری شده جلوگیری از نوشیدن شراب و حکم به پلید بودن آن یکی از معجزات علمی قرآن کریم است.

کلیدواژه‌ها