اقتصاد مقاومتی و رابطة آن با ارزش‌ها و هنجارهای اقتصادی ـ اجتماعی (با رویکردآسیب‌شناسانه به نگاه ارزشی و هنجاری به مصرف‌گرایی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

نویسنده در این مقاله در پی تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی رابطة اقتصاد مقاومتی با ارزش­ها و هنجارهای اقتصادی ـ اجتماعی (با رویکرد
آسیب­شناسانه به نگاه ارزشی و هنجاری به مصرف­گرایی) است؛ زیرا مسلم است نظام اسلامی برای تداوم حیات اقتصادی خود همراه با استقلال و عزت اجتماعی، لازم است در گام اول، نیازهای اساسی و حیاتی جامعة خود را با استفاده از منابع و عوامل تولید، با بهترین و اثربخش­ترین شیوه و پرهیز از اتلاف و تضییع منابع تأمین کند. هر چه منابع و عوامل تولید در جهت رسیدن به رشد و توسعة اقتصادی بهتر استفاده شود و کم­تر معطل و راکد بماند یا اتلاف و تضییع شود، حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی شتاب بیشتری خواهد گرفت. بی­تردید این امر مهم زمانی میسر است که بستر اجتماعی آن نیز فراهم باشد. آنچه که این بستر را آماده می­سازد ارزش­ها و هنجارهای مناسب با این تحول عظیم در زمینة اقتصادی است. بنابراین، فرض ما در این مقاله بر این است که رابطة تنگاتنگی بین ارزش­ها و هنجارهای اقتصادی ـ اجتماعی با اقتصاد مقاومتی وجود دارد که بدون وجود این ارزش­ها و هنجارها دست­یابی به اقتصاد مقاومتی با چالشی جدی روبرو است.

کلیدواژه‌ها