دوره و شماره: دوره 20، شماره 100، بهار 1393، صفحه 1-178 
1. اصول مدیریت خانواده در اسلام

صفحه 3-26

نجمه بارباز اصفهانی؛ اعظم پرچم