اصول مدیریت خانواده در اسلام

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان (نویسندة مسؤول)

2 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

از آن جا که خانواده مهم­ترین نهاد تأثیرگذار در رشد و شکوفایی افراد جامعه می­باشد، توجه به این نهاد و بررسی راه­کارهای مدیریتی آن در مطالعات اجتماعی اولویت دارد. ازدواج و تشکیل خانواده نیز به عنوان ضرورتی زیستی، روانی و اجتماعی، ابزار مناسبی برای زندگی آرام محسوب می­شود. امروزه با وجود مشکلات فراوانی که خانواده­ها بدان دچار هستند، سؤالاتی از این قبیل که فرهنگ غنی اسلامی در خصوص مسألة مدیریت خانواده چه
راه­کارهایی ارائه می­دهد و چگونه می­توان این راه­کارها را در زندگی پرهیاهوی بشر امروزی به کار بست و این که اصول و روش­های مدیریت خانواده از دیدگاه اسلام چیست، مطرح است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی راه­کارهای مدیریت خانواده در اسلام با استفاده از منابع
ارزش­مند فرهنگ اسلامی، به توضیح برخی راه­کارهای اسلامی مدیریت خانواده پرداخته و سعی در ارائة ساختاری برای مدیریت خانواده دارد.

کلیدواژه‌ها