سبک گذران اوقات فراغت از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی و آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشتۀ مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،

چکیده

در جهان پر تنش امروز که انسان­ها، به دلیل مشغلة فراوان، همواره احساس خستگی می­کنند، اهمیت اوقات فراغت و سبک گذران آن بر کسی پوشیده نیست. فراغت مناسب می­تواند تأثیر مثبتی در زندگی افراد بگذارد تا از زندگی خود لذت برند و این تأثیر به فرد منتهی نشده، بلکه جامعه را نیز در بر می­گیرد. تنظیم اوقات فراغت سبب بهره­گیری و سازندگی روح و روان است و عدم استفادة صحیح از این اوقات باعث کسالت روح خواهد شد.
با توجه به اهمیت این مسأله، اندیشمندان و جامعه شناسان بسیاری به مطالعة آن پرداخته و تعاریف و شیوه­های گذران متفاوتی ازآن ارائه کرده­اند. در دین مبین اسلام نیز سفارش­های متعددی در این زمینه بیان گردیده و راه­کارهایی برای استفادة مفید و مؤثر از این زمان­ها بیان شده است.
در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن بیان دیدگاه­های برخی از اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه شناسان به بررسی راه­کارهای اسلامی در گذران اوقات فراغت می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها