سبک زندگی اسلامی راه‌کار برخورد با گسست نسلی خانواده‌ها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصف

چکیده

سبک زندگی در خانواده بنا نهاده می­شود و شخصیت فرد را شکل می­دهد. در سبک زندگی اسلامی بر آموزه­های اسلامی تأکید شده است. سبک زندگی اسلامی با همة ابعاد زندگی فرد مرتبط است و از این رو اسلامی است که نمی­تواند بی­ارتباط با عواطف، شناخت و نیت­ها باشد. بر این اساس هر رفتاری که بخواهد مبنای اسلامی داشته باشد، باید حداقل­هایی از عواطف، شناخت و نیت­ها را پشتوانة خود قرار دهد. یکی از مسائل اجتماعی که
دامن­گیر خانواده­ها شده است، اختلاف­های فکری و ارزشی در روابط خانوادگی میان والدین و فرزندان است. پدیدة گسست نسلی، پدیده­ای جامعه­شناختی است که جامعة ما به دلیل نهادینه نشدن سبک زندگی اسلامی با آن مواجه است. هدف پژوهش حاضر ارائة راه­هایی برای برخورد با پدیدة گسست نسلی در خانواده­هاست. این پژوهش با روش توصیفی به بررسی پدیدة گسست نسلی و عوامل مؤثر بر شکل­گیری آن پرداخته و سپس راه­هایی برای برخورد با آن ارائه کرده است. نتایج بیان­گر آن است که سبک زندگی اسلامی که مبتنی بر اعتدال است، زمینه­ساز پیوند عاطفی در خانواده می­باشد و از پدیدة گسست نسلی جلوگیری می­کند.

کلیدواژه‌ها