دوره و شماره: دوره 23، شماره 112، بهار 1396، صفحه 3-183 
7. تأثیر تربیتی نعمت در زندگی انسان از نگاه قرآن کریم

صفحه 151-183

حسن نقی زاده؛ سید علی اصغر حسینی محمدآباد