موانع رشد شخصیت انسان در خانواده از نگرۀ قرآن و روایات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

. استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

شخصیت در قرآن و متون روایی، به نیّت و شاکله یاد شده و به واقع، همان خلق و خوی رفتارساز و نسبتاً پایداری است که از مجموع غرایز و عوامل تربیتی و اجتماعی حاصل می‌شود. مجموعۀ عوامل منظور، براساس مبانی و غایتی است که اسلام از انسان و شخصیت انسانی دارد. خانواده یکی از مهمترین کانون‌‌های شکل‌گیری، رشد و شکوفایی شخصیت انسان است. موضوع این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی از منابع کتابخانه‌ای فراهم آمده، بخشی از مهم‌ترین موانع رشد شخصیت در خانواده و آسیب‌‌های آن از منظر قرآن و روایات است. این موانع در دو حوزۀ جهل نظری و جهل عملی تبیین شده است. ناآگاهی خانواده به‌خصوص پدر و مادر از جایگاه خود، خداوند، شیطان و شیوه‌‌های رشد و تربیت، از موانع رشد شخصیت در خانواده در حوزۀ جهل نظری است. رهاسازی تربیت، برون‌سپاری و سهل‌انگاری والدین در آموزش عملی و علمی اخلاق، شعائر، دستورات اسلامی و مسائل عقیدتی، تنش در روابط والدین، دنیاگرایی و عدم طبقه‌بندی مسائل مورد نیاز فرزندان در دوره‌‌های مختلف سنّی، از موانع عملی رشد و شکوفایی شخصیت در خانواده از نگاه قرآن و روایات است.

کلیدواژه‌ها