بررسی مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشۀ شهید مطهری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

چکیده

یکی از پشتوانه‌ها و ذخایر غنی فرهنگ جامعۀ ما، فرهنگ ایثار و شهادت است که از نسیم روح‌بخش اسلام در جامعه جاری‌ شده است. این فرهنگ، از ویژگی‌های مهم مکتب تشیع و ضامن بقا و تداوم اسلام اصیل است. برای شکل‌گیری این فرهنگ ناب در جوامع، نیاز به مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی است که بدون آن‌ها نباید انتظار داشت که چنین فرهنگ نابی در جوامع اسلامی شکل گیرد. در مقالۀ حاضر، نویسنده درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که مؤلفه‌ها و شاخص‌های شکل‌گیری فرهنگ ایثار و شهادت در جوامع اسلامی از منظر شهید مطهری کدامند؟ برای شکل‌گیری فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، مؤلفه‌ها و شاخص‌های گسترده‌ای قابل‌تصور است. با وجود این مؤلفه‌ها، پژوهش حاضر درصدد است که با استفاده از روش اسنادی و مدل محقق ساخته برای فرهنگ ایثار و شهادت، مواردی از آن‌ها را با استناد به بیانات شهید مطهری موردبررسی قرار دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد برای شکل‌گیری فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، باید مؤلفه‌هایی چون مردم‌داری، عزت‌نفس، خدامحوری، عدم تعلق به دنیا و عمل صالح و شاخص‌های آن‌ها تقویت شوند.

کلیدواژه‌ها