دوره و شماره: دوره 23، شماره 114، آذر 1396، صفحه 1-166