دوره و شماره: دوره 23، شماره 114، پاییز 1396، صفحه 1-166