نظریۀ همنشینی افتراقی با نگاه به آیات قرآن و روایات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد

چکیده

در مباحث جرم‌شناسی، به عنوان علمی که به مطالعۀ عوامل و فرایند‌های فعل مجرمانه می­پردازد و با شناسایی این عوامل و فرایند‌ها، بهترین روش‌ها را برای غلبه و یا تخفیف این آفت اجتماعی تعیین می­کند، نظریا ت مختلفی با رویکرد‌های متفاوت در خصوص علل جرم بیان شده است. نظریۀ همنشینی افتراقی (Differential Association) ساترلند (Sutherland)مشهورترین نظریه از مجموع نظریه‌های یادگیری در مباحث جرم‌شناسی است. در این نوشتار، سعی می‌شود ایدۀ همنشینی افتراقی با نگاهی به آیات قرآن و روایات مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله، برآنیم که ببینیم آیا با تکیه بر دیدگاه‌های موجود در قرآن کریم و احادیث، می‌توان الگوی نظری اجتماعی را دربارۀ آثاری که همنشینان می‌توانند در سوق دادن فرد به جرم داشته باشند، ارایه داد. در واقع هدف، امکان‌سنجی طرح یک نظریۀ اجتماعی، دربارۀ رفتار مجرمانه براساس آموزه‌های اسلامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها