جامعۀ متعادل در نگره قرآن کریم با تأکید برتحلیل قصص قرآن

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

جامعۀ متعادل، یکی از محوری‌ترین موضوعات مطلوب و مطرح شده در قرآن کریم است. تعادل در جامعه، به مفهوم تناسب و توازن عوامل ایجابی و سلبی است. با آنکه در موضوع عدالت اجتماعی، سخن فراوان بیان شده، اما قرآن این تعادل را بیشتر در قالب توصیه و امت‌هایی مجرب و ملموس بیان کرده است. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام یافته، درصدد تبیین برخی از عوامل تعادل در جامعه، در توصیه و تجربۀ قرآن کریم است. مسئولیت همگانی، زوجیت، امانت‌داری و شکیبایی (مقاومت)، برخی از عومل مهم ایجابی تعادل در جامعه از نگاه آیات قرآن می‌باشد. قوانین بازدارنده یکی از عوامل مهم سلبی تعادل در جامعه، از منظر قرآن است.

کلیدواژه‌ها