آراء تفسیری آیت الله جوادی آملی در موضوع عفاف با رویکرد تحلیل محتوا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن وحدیث، دانشگاه الزهراƒ

2 استاد علوم قرآن وحدیث،دانشگاه الزهراƒ

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعۀ تحلیلی گزاره­های عفاف در قرآن کریم است. به همین منظور، با استفاده از روش تحلیل محتوا، ساختار و مفهوم این گزاره­ها بررسی می­شود و جایگاه آن­ در شکل­دهی عفت فردی، خانوادگی و اجتماعی (عمومی) تبیین می­گردد. این پژوهش می­کوشد تا با استخراج گزاره­های مرتبط با مفهوم عفاف، تجزیه و تحلیل آن­ها و سپس طبقه­بندی موضوعی، در نهایت به تبیین مدل چگونگی دستیابی به عفاف در جامعۀ اسلامی از نگاه قرآن کریم بپردازد. گزاره­های مرتبط با موضوع عفاف، که در سوره‌هایی از قرآن کریم وجود دارد، به منظور ارائۀ یک مدل و نظام ساختاری عفاف در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی بررسی خواهد شد. این پژوهش براساس آراء تفسیری آیت­الله جوادی­آملی دربارۀ عفاف در «تفسیر تسنیم» به انجام رسیده است. علت بررسی این موضوع در تفسیر تسنیم آن است که آیت­الله جوادی­آملی در تفسیر خود به مسائل عصری توجه داشته و نگرشی جامع به امور و مسائل اجتماعی، از جمله موضوع عفاف دارد.

کلیدواژه‌ها