باز تعریف تبلیغات تجاری از منظر اسلام با روش کیفی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

2 دانشیاردانشگاه مازندران

3 استادیاردانشگاه مازندران

چکیده

«تبلیغات تجاری» با توجه به آموزه‌های اسلامی، چارچوب جامعی از معیارها و زیر معیارها در تمامی ابعاد تبلیغات است. هدف اصلی این تحقیق، مفهوم‌پردازی تبلیغات تجاری از منظر اسلام و ارائۀ یک مدل منطبق با تعالیم اسلام است. در این تحقیق که با روش کیفی انجام شده، نخست به منابع اصیل اسلامی مانند قرآن کریم، منابع روایی، به‌ویژه نهج البلاغه و نیز کتاب‌هایی مانند صحیفۀ نور و کتب شهید مطهری مراجعه و سپس، مبانی نظری تبلیغات تجاری از منظر اسلام استخراج، تحلیل و ارائه شده است. پژوهش حاضر ضمن مشخص کردن شاخصه‌های تبلیغات تجاری از منظر اسلام، همچنین روابط مفهومی میان شاخصه‌ها، مدل جدید در قالب «6 س» را پیشنهاد نموده است. نتیجۀ پژوهش حاضر، در ارزیابی مستمر فعالیت‌های تجاری، تصمیم‌سازی مدیریت اقتصادی و ترویج سبک زندگی اسلامی کاربرد آشکار دارد.

کلیدواژه‌ها