امامت در عینیت جامعه از دیدگاه امام رضا علیه السلام

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

امامت از اصول بنیادین دین است که به همۀ اجزاء و اصول دیگر آن، معنا و مفهوم می‌بخشد و به آن طراوت و تازگی می‌دهد؛ از همین روست که بر آن تأکید فراوان شده و آثار متعددی دربارۀ آن به نگارش در آمده است.
در این مقاله، زوایایی از امامت و آثار وجود عینی امام و اعتقاد به آن، در نگرۀ امام علی بن موسی الرضا† تبیین می‏گردد و بیان می‌شود که در احادیث و سیرۀ امام هشتم†، امام باید دارای چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی باشد و آن‌چه که مربوط به وظایف و مسئولیت‌های امام در جامعه است، چیست. در این جستار، هم به آثار وجود عینی امام و هم به فوائد اعتقاد به امامت برای شیعیان، اشاره خواهد شد.
مهم‌ترین مباحث این نوشتار، چنین است: امام، نظام دین و مسلمانان؛عامل اصلاح دنیا؛تفسیر قرآن، سلاحی برنده در تبلیغ امامت؛سیاست امام†؛ پاسداری از دین؛نیروی امام† و....

کلیدواژه‌ها