دوره و شماره: دوره 24، شماره 118، بهمن 1397، صفحه 1-205 

علمی ترویجی

نقد برون گفتمانی پارادایم های عدالت در اندیشه سیاسی غرب

صفحه 3-32

سیدزکریا محمودی رجا؛ محمد علی توانا؛ سید عبدالله هاشمی اصل؛ جواد جریده


الگوی شایستگی‌های اجتماعی در روابط اجتماعی معصومین با تأکید بر فرهنگ علوی و رضوی

صفحه 139-176

احسان نامدار جویمی؛ سیدعلی قلی روشن؛ نورمحمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی